Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop www.hrlive.sk a www.ceolive.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a prevádzkovateľa – spoločnosti Baarco & Tish s.r.o., so sídlom: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 46957391, IČ DPH: SK2023671958, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, vložka číslo 86313/B (ďalej len „spoločnosť Baarco & Tish“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.hrlive.sk a www.ceolive.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

Objednávka tovaru

V našom internetovom obchode môžete nakupovať bez registrácie. Pri objednávaní ako fyzická osoba prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, počet kusov a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH, fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia a telefónny kontakt. 

K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na vami zadaný e-mail vám bude zaslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskôr aj zálohová faktúra a informácie o ďalšom postupe. 

Ak sa rozhodnete objednávku stornovať, môžete tak dodatočne urobiť najneskôr do odoslania platby. Pripísaním platby na účet sa objednávka stáva záväznou a tovar bude vyexpedovaný do 48 hodín. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku, a to najmä z dôvodu nemožnosti zaistiť dodávku tovaru v požadovanom počte, nakoľko je tlač časopisu limitovaná jej nákladom. V takom prípade vás budeme informovať elektronickou poštou do troch pracovných dní.

Cena

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné a v EUR, sú uvádzané vrátane DPH. K cene časopisu bude v zálohovej faktúre pripočítaná tiež cena poštovného a balného v závislosti od počtu objednaných časopisov.

Dodacia lehota

Tovar vám dodáme prostredníctvom Slovenskej pošty. Dodacia lehota tovaru je od 3 do 8 pracovných dní. Upozorňujeme, že dodacia lehota začne plynúť dňom prijatia vašej úhrady. Informáciu o vašej úhrade získame spravidla 2 – 3 dni od vášho zaplatenia alebo prevodu.

Spôsob dodania a rezervácia tovaru

Časopis zasielame v ochrannom obale. Vyhradzujeme si právo neniesť zodpovednosť za prípadné nedostatky v službách poskytovaných na strane Slovenskej pošty. Po prijatí objednávky a jej registrácii vám automaticky časopis (resp. zvolený počet kusov) zarezervujeme. Upozorňujeme vás však na to, že lehota rezervácie časopisu je maximálne do dňa splatnosti zálohovej faktúry, po jej uplynutí vám negarantujeme ďalšiu možnosť dodania tovaru, nakoľko náklad časopisu a teda aj finálny počet kusov na objednávku je limitovaný. 

Spôsob platby

Platba vopred – platbu je možné realizovať prevodným príkazom. Po potvrdení objednávky Vám pre realizáciu platby zašleme e-mailom vystavíme zálohovú faktúru, ktorá bude obsahovať číslo bankového účtu a variabilný symbol. Tovar bude následne vyexpedovaný po pripísaní platby na náš bankový účet (spravidla 1-3 dni).

Poštovné

K cene zaslaného tovaru účtujeme poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Platný cenník poštovného a balného nájdete na stránke cennik.posta.sk. 

Záručná lehota

Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne platných obchodných podmienok, napriek tomu vám odporúčame prijatý tovar prezrieť alebo vyskúšať. Pokiaľ ide o chybu, ktorá je na prvý pohľad zrejmá (napr. chýbajúce alebo vymenené stránky), informujte nás ihneď formou reklamácie.

Baarco & Tish s.r.o. garantuje každému zákazníkovi:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase prijatia objednávky od zákazníka,
  • dodanie tovaru v takom množstve, v akom bol objednaný,
  • priloženie daňového dokladu v elektronickej forme po prijatí úhrady.

Baarco & Tish s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie alebo nedoručenie zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom,
  • poškodenie zavinené doručovateľom – v takomto prípade odporúčame neprevziať zásielku,

Reklamácia tovaru

Ak chcete reklamovať doručený tovar, informujte nás o tom, a radi s vami dohodneme spôsob, ako reklamáciu vyriešiť. Reklamácie spojené s výmenou tovaru zásadne riešime po vrátení zásielky. Zásielku nám môžete vrátiť späť obyčajným balíkom na našu adresu (Baarco & Tish s.r.o., Bajkalská 22, 82109 Bratislava). Do balíka nezabudnite priložiť sprievodný list a kópiu daňového dokladu, ktorú sme zaslali elektronicky po zaplatení. Reklamovaný tovar vám vymeníme. Poštovné poplatky nevraciame.

Reklamácie pri nedodaní časopisu uplatňujte od 14 kalendárnych dní odo dňa úhrady platby.

V prípade, že sa tovar „stratil“ medzi odoslaním a prijatím, overte si zásielku u vášho doručovateľa. Ak zistíte, že pre vás zásielku nemá, informujte nás. Reklamáciu o nedodaní tovaru realizujeme my priamo u Slovenskej pošty, pritom sa riadime jej pravidlami vybavovania reklamácií.

Reklamácie sa vzťahujú iba na tovar objednaný v internetovom obchode na www.hrlive.sk a www.ceolive.sk, teda nie na publikácie zakúpené v stánkoch, prípadne iných odberných miestach.

Kontakt

Na akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme na e-mailovej adrese: info@hrlive.sk, prípadne redakcia@hrlive.sk

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezme tovar. Upozorňujeme Vás, že nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade, že bol ochranný obal časopisu rozbalený. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na tieto kontakty: Baarco & Tish s.r.o., Bajkalská 22, 82109 Bratislava, info@hrlive.sk. Vo vyhlásení nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v záhlaví daňového dokladu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy zostane zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady spojené s doručením a vrátením tovaru. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť – podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Zašlite nám tovar späť poštou na našu adresu: Baarco & Tish s.r.o., Bajkalská 22, 82109 Bratislava, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade s úplným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 84/2014 Z.z.  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 týždňa od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má naďalej  predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

1.    Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

2.    Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

3.    Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

4.    Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácíí.